S.E Abrao Saldanha Enkontru Kortezia ho Ambassador Nova Zelandia mai Timor-Leste

By Media DNICT 10 Febereiru 2021, 08:55:24 TLs JUVENTUDE
S.E Abrao Saldanha  Enkontru Kortezia ho Ambassador Nova Zelandia mai Timor-Leste

S.E Eng. Abrão Nokosiku Saldanha ho Ambassador Nova Zelandia mai Timor-Leste, Philip Hewitt halo diskusaun iha sala reuniaun SEJD, Lecidere Dili (27/01/2021) . Imajen/DNICT


DILI- Ambassador Nova Zelandia mai Timor-Leste, Philip Hewitt hala’o vizita no halo enkontru kortezia ho Sekretariu Estadu Juventude no Desportu, Eng. Abrão Nokosiku Saldanha iha sala reuniaun SEJD, Lecidere, Dili loron-27 fulan-janeiru tinan-2021.

Iha sorumutu kortezia ne’e, parte rua halo diskusaun kona-ba polítika, programa no atividade sira ne’ebé Sekretaría Estadu Juventude no Desportu trasa tiha ona. Parte rua mós koalia kona-ba serbisu sira ne’ebé mak Governu Nova Zelandia, liu husi Embassada, hala’o tiha ona no sei kontinua hala’o iha Timor-Leste. Sekretariu Estadu ho Ambassador Nova Zelandia mós diskuti posibilidade sira ne’ebé mak eziste ba kooperasaun ba oin iha area juventude no desportu, ne’ebé mak bele kontribui ba hametin liu tan relasaun bilateral entre Timor-Leste ho Nova Zelandia.

“Hanesan Sekretariu Estadu, no hanesan joven ida, liu husi Sr. Ambassador, ha’u hakarak atu agradese governu no povu Nova Zelandia ba apoiu sira hotu ne’ebé mak halo ona mai Timor-Leste durante ne’e. Liuliu, durante tempu difisil iha inisiu tinan-2020, ami nia belun diak Nova Zelandia mak lolo liman hodi ajuda lori estudante Timor oan sira sai husi sidade Wuhan, China, wainhira krizi sanitariu COVID-19 mosu.”

“Sira ne’ebé Nova Zelandia ajuda hasai husi Wuhan ne’e, ha’u nia maluk juventude no ba ida ne’e, ha’u agradese Nova Zelandia lori joven sira nia naran,” Sekretariu Estadu hatete.

Agradese mós programa bolsu estudu Nova Zelandia nian, Sekretariu Estadu Abrão Nokosiku Saldanha apela mós ba bolsu estudu atu konsidera kontribuisaun direitu ba dezenvolvimentu area sira iha portfolio Sekretaría Estadu Juventude no Desportu nia tutela.

 

#FoinSaeMillennialForsaKriativa #DesportuIhaSosiedadeNoPrestasaun

@copyrigthDNICT-SEJD 2021
Hare Komentariu Hotu-Hotu

Hakerek Komentariu