SEJD Explora Solusaun Sira Hamutuk ho Dirijente FBTL Kona-ba Dualizmu iha Federasaun

By Media DNICT 11 Febereiru 2021, 07:07:55 TLs DESPORTU
SEJD Explora Solusaun Sira Hamutuk ho Dirijente FBTL Kona-ba Dualizmu iha Federasaun

S.E Eng. Abrão Nokosiku Saldanha koalia hela ho FBTL nia dirijente sira iha sala reuniaun SEJD Lecidere Dili (09/02/2021) molok bolu parte rua resolve dualizmu iha Federasaun, Imajen/DNICT


DILI- Sekretáriu Estadu Juventude no Desportu Eng. Abrão Nokosiku Saldanha hala’o sorumutu ho dirijente sira husi Federasaun Basketból Timor-Leste (FBTL) iha sala reuniaun SEJD, Lecidere, Dili iha loron-9 fulan-Fevereiru tinan-2021. Sorumutu ida ne’e hanesan parte husi esforsu ne’ebé Sekretariu Estadu halo atu buka solusaun ba problema dualismu iha Federasaun Basketból.

Sekretariu Estadu nia motivasaun ba enkontru sira ne’e mak “saida mak diak atu halo ba dezenvolvimentu basketból iha Timor-Leste agora?” Governu iha opsaun lubuk ida atu hola ne’ebé ho intensaun atu dezenvolve basketból “tamba se mak prejudikadu ho situasaun ida agora ne’e mak atleta basketból sira. Governu ninia interese mak dezenvolvimentu basketból iha Timor-Leste.” dehan Sekretriu Estadu Abrão

Sorumutu ida ne’e hala’o hodi explora opsaun sira ne’ebé eziste atu rezolve problema dualizmu iha federasaun basketból nian iha Timor-Leste. Dirijente sira FBTL nian kompromete sira nia vontade diak atu serbisu hamutuk ho SEJD no FNBTL atu buka solusaun ba problema dualizmu ne’ebé mak federasaun basketból sofre hela.

Sekretariu Estadu Abrão Saldanha, iha tempu badak nia laran, sei konvida atu diskuti ho dirijente sira husi FNBTL antes bolu parte rua hotu mai tur hamutuk hodi buka solusaun ba problema ida ne’e hamutuk.

 

#FoinSaeMillennialForsaKriativa #DesportuIhaSosiedadeNoPrestasaun

@copyrigthDNICT-SEJD 2021
Hare Komentariu Hotu-Hotu

Hakerek Komentariu