SEJD ho TT Asina Akordu Atu Instala Wi-Fi Gratuita ba Joven Sira Iha Dili

By Media DNICT 10 Febereiru 2021, 08:45:02 TLs JUVENTUDE
SEJD ho TT Asina Akordu Atu Instala Wi-Fi Gratuita ba Joven Sira Iha Dili

S.E Eng. Abrão Nokosiku Saldanha foto hamutuk ho Xefi Departementu Komunikasaun TT José Agustinho Da Costa hafoin asina akordu iha sala reuniaun SEJD, Lecidere Dili (25/01/2021) . Imajen/DNICT


DILI- Sekretáriu Estadu Juventude no Desportu, Eng. Abrão Nokosiku Saldanha asina akordu ida ho empreza Timor Telekom kona-ba fornesimentu wi-fi gratuita ba juventude sira. Asinatura akordu ne’e hala’o iha sala reuniaun SEJD, Lecidere, Dili iha loron-25 fulan-Janeiru tinan-2021..

Koalia ba mídia sira hafoin asinatura, Sekretariu Estadu hatete “ohin hamutuk ho empreza telekominikasaun Timor Telekom, selebra protokolu kooperasaun ida atu instala internet gratuitu ba joven sira. Protokolu ida ne’e estabelese katak Timor Telekom oferese internet gratuita enkuantu Sekretaría Estadu Juventude no Desportu oferese fatin ba instalasan wi-fi.” Serbisu ida ne’e sei hala’o iha Dili ho instalasaun wi-fi iha resintu SEJD, Lecidere Dili no iha Centru Juventude rua, Becora no Comoro.

Entertantu Xefi Departamentu Komunikasaun Timor Telekom José Agustinho Da Costa hatete “akordu ida ne’e Timor Telecom fo apoiu ba Sekretaría Estadu Juventude no Desportu hodi estabelese wi-fi gratuita ba sentru juventude sira iha dili laran no ba SEJD.” José Agostinho mós esplika, iha tempu badak nia laran tekniku sira husi Timor Telekom sei hahu hala’o instalasaun iha fatin sira ne’ebé mak indika tiha ona.

 

#FoinSaeMillennialForsaKriativa #DesportuIhaSosiedadeNoPrestasaun

@copyrigthDNICT-SEJD 2021
Hare Komentariu Hotu-Hotu

Hakerek Komentariu